கலைஞர் கருணாநிதிக்கு அமைக்கப்பட்ட சிலையும், உடைக்கப்பட்ட கதையும்

கலைஞர் கருணாநிதிக்கு அமைக்கப்பட்ட சிலையும், உடைக்கப்பட்ட கதையும்

அங்கும் இங்குமாக கலைஞர் கருணாநிதியின் சிலைகளை நீங்கள் பல இடங்களில் இன்று காண முடியும். ஆனால் அவருக்கு முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்ட சிலை குறித்தும், அது உடைக்கப்பட்ட காரணம் குறித்தும் தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Read More...